Sociale veiligheid

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. De Tiflo vindt het belangrijk dat haar jeugdleden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen de Tiflo betekent dat leden zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Hoe zorgt de Tiflo voor sociale veiligheid?

VOG-beleid
Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarom wordt voor al onze vrijwilligers wordt een VOG aangevraagd.

Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijidend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Gedragscode
Een ander hulpmiddel is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden.
Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen Scouting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en jeugdleden die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld die door iedereen is/wordt ondertekend. De gedragscode is eveneens opgenomen in ons Handboek en daardoor voor alle leden van toepassing. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.

Standpunt gebruik alcohol, drugs en roken
De Tiflo heeft het volgende standpunt omtrent het gebruik van alcohol, drugs en roken bij scoutingactiviteiten:

  1. Alle leden van de Tiflo houden zich aan de wet.
  2. De Tiflo kent geen gedoogbeleid. De Tiflo accepteert geen gebruik van drugs of het in het bezit hebben van drugs tijdens scoutingbijeenkomsten.
  3. De Tiflo is van mening dat er tijdens bijeenkomsten, waar jeugdleden en jongeren activiteiten met elkaar doen geen alcohol wordt gebruikt en geen tabak wordt gerookt.
  4. Een sober gebruik van alcohol of roken is mogelijk bij bijzondere activiteiten van jeugdleden en vrijwilligers van 18 jaar en ouder, bijvoorbeeld tijdens een weekendkamp, een feestavond o.i.d. Wordt bij bijeenkomsten gedronken, dan drinken minimaal 2 jeugdleden niet als men in functie is.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van de Tiflo voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, onze eigen gedragscode, ons handboek en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van de Tiflo. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Landelijk opvangteam
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp.

Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam van Scouting Nederland. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.